شماره تلفن‌های شورای اسلامی کلان شهر اراک

  • پرینت

شماره تلفن‌های مستقیم شورای اسلامی کلانشهر اراک

 

آقای کاوه فلک افلاکي (رئیس شورا)  : 32260068-086

                                                             086-32260069

 

آقای سعيد نادري (نایب رئیس): 32275015-086

 

خانم فرزانه رحمتي (دبير شورا): 32260049-086 

 

آقاي ايرج رضايي (خزانه دار و رئيس کميسيون برنامه و بودجه): 32260056-086

 

آقاي فدايي (رئيس کميسيون فني و عمران): 32260058-086

  

آقاي پيمان رشيدي(رئيس کميسيون نظارت و پيگيري): 32260056-086

 

آقاي مرتضي سورانه (رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي و گردشگري): 33252370-086

 

خانم طوفان محمدي(رئيس کميسيون خدمات شهري): 33250630-086

 

 آقاي عليرضا مرادي (عضو شورا): 32260059-086

 

آقاي حامد آجرلو (عضو شورا): 32275016-086

  

آقاي علي جعفر محصولي (عضو شورا): 33254150-086

 

آقاي محمودي- حراست : 32260017-086

 

آقاي فضل الله فراهاني- مدير امور اداري و مالي : 32275019-086

 

آقاي رضا خسروي- سرپرست اداره ارتباطات : 32260018-086

 

آقاي رسول بيات- مسئول دبيرخانه: 32275018-086

 

فکس دبیرخانه (ضمنا شبکه دولت جهت ارسال مکاتبات فعال است) : 32260070-086

 

تلفنخانه: 47-32260045-086

 

آقاي محمدحسين صالحي - پيگيري مصوبات شورا : 32260048